คู่มือสำหรับ Admin หน่วยงาน
คู่มือสำหรับ User
 
Member Login
username
 
password
 
      
 


ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

ประกาศ

1.
ข้อมูล พ.ต.ส.และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ต.ค. ,พ.ย. ,ธ.ค. 51 ที่ส่งให้ สนย.แล้ว จะไม่ให้แก้ไขหลังจากเปิด WEB
2.
หากจะแก้ไข ให้ทำดังนี้ กรณีที่เบิกเกิน ให้ทำในรายการ “บันทึกเรียกเงินคืน” ส่วนในกรณีที่เบิกขาด ให้ทำในรายการ “บันทึกการเบิกจ่ายย้อยหลัง”
3.
WEB จะเปิดทำการให้ “บันทึกการเบิกเงิน” วันที่ 30 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น
4.
หลังจากส่งข้อมูล พตส. ให้ สนย. แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จนกว่าจะปิดการส่งข้อมูล
5.
ปิดทำการส่งข้อมูล “บันทึกการเบิกเงิน” ทุกวันที่ 10 เวลา 24.00 น. ของทุกเดือน
6.
หลังจากปิดการ “บันทึกข้อมูล” เวปจะเปิดทำการ “บันทึกการเบิกเงิน” ในอีก 3 วันทำการ
   

เงิน พ.ต.ส.

  1. ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2548 [Download PDF file]
    สำหรับตรวจสอบ"คุณสมบัติของผู้มีสิทธิและเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส."
  2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [Download PDF file]
  3. แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. [Download PDF file]
  4. คำอธิบายประกอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข สำหรับตรวจสอบ"กลุ่ม" "รหัสจัดกลุ่ม" และ "คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม" [Download PDF file]
   

การเบิกจ่ายเงินเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548 [Download PDF file]
  2. ประกาศกำหนดรายชื่อสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ [Download PDF file]

 

 
 
 
  © Copyright 2017 กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. All Rights Reserved.